WOD, “Death by Kettlebell Swings”, EMOM (As Long as Possible):

1st Minute: 2 KB Swings (55/35)
2nd Minute: 4 KB Swings
3rd Minute: 6 KB Swings
4th Minute: 8 KB Swings